4 d’octubre de 2009

Il-lustracions i dibuixos musicals: ballant una dansa


Il-lustració de PATRICIA KEELER