18 de febrer de 2011

Convocatòria

Bases i convocatòria proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Referència: DOGC núm. 5820
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/395/2011, de 3 de febrer, per la qual s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs acadèmic 2011-2012. (Pàg. 9912)