25 de febrer de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Graciela Rodo Boulanger