24 de gener de 2012

Tesi doctoral

"El rendimiento académico de los alumnos de primaria que cursan estudios artístico-musicales en la Comunidad Valenciana"
de Mª Carmen Reyes 
Facultad de Filosofía de la Universitat de València

Demostra que la música és una eina eficaç per a lluitar contra el fracàs escolar. 
Utilitzar la música dintre del procés d'aprenentatge és un estímul que enriqueix els processos sensorials, motors i cognitius (pensament, llenguatge, aprenentatge i memòria) a més de fomentar la creativitat. 

Segons aquest estudi  el 99% dels alumnes-músics de primària aprova; d'aquests, el 37% obté excel·lent de nota mitja, el 42% notable, el 11% amb bé i el 9% amb suficient. 

Per a arribar a aquestes conclusions, s'ha analitzat a 4300 alumnes de tots els cursos de primària de 18 centres públics d'Alacant, Castelló i València. Entre aquest alumnat, només el 5,87% estudien en societats musicals. 

L'autora ha comprovat que:
  • a llengua: "la música és un llenguatge i llegir i interpretar els símbols de la llengua parlada o escrita, les seves regles gramaticals i ortogràfiques li serà summament fàcil a qui tenen avançat el seu coneixement", així que "un nen amb coneixements musicals enfocarà amb avantatge l'estudi de qualsevol llengua o idioma"
  • a matemàtiques: la familiaritat dels petits músics amb "senzilles però precises operacions matemàtiques que tenen a veure amb el ritme, els temps, els compassos, etc." els prepara millor per a l'assignatura del càlcul i el raonament abstracte. 
  • a plàstica, es veuen reforçats en capacitat de "concentració" per al dibuix i en "sensibilitat" per a l'art.
  • a educació física, la capacitat motriu, la coordinació de moviments o el control de la respiració de diafragma els predisposa molt  millor per a l'assignatura. 
  •  a coneixement del medi, veuen reforçades les seves nocions de cultura i tradició popular.
D'altra banda l'autora també recalca que "la música té un alt significat educatiu i és necessari que el nombre d'hores de docència que se li dedica sigui ampliat o reorientat de manera eficient" i  emfatitza en "la influència de la música en aspectes neurológicos del nen i de la seva intel·ligència", i aporta exemples de la seva pròpia experiència: "els alumnes-músics estan més atents a la tasca escolar, tenen més predisposició a l'estudi i se'ls veu més capacitat d'esforç", el que es traduïx en millors notes. 

Per això, defensa la "necessitat" d'establir "punts de trobada" entre els centres d'ensenyament musical (escoles de música i conservatoris) i l'escola primària "basant-se en els currículums que tenen punts comuns i que cabria posar de manifest o englobar". 


També la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), assenyala la importància d'aquest estudi en una comunitat amb un dels índexs de fracàs escolar més elevats i considera que "la música ha d'ocupar en el sistema educatiu un paper destacat pels seus beneficis en altres assignatures, com matemàtiques, llengua, coneixement del mitjà i educació física, i en el desenvolupament evolutiu dels alumnes".

Perquè, com es destaca en la cita inicial de la tesi parafrasejant a San Isidoro de Sevilla, "sin música no puede haber enseñanza perfecta, pues nada hay que carezca de ella".