13 de febrer de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Lyle Motley