10 de març de 2012

Superfície mínima de determinades instal·lacionsde centres escolars (veure aules de música i dansa!)

DOGC núm. 6074 (24/02/2012)
Departament d'Ensenyament
ORDRE:  ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600459&language=ca_ES