1 de febrer de 2013

Il-lustracions i dibuixos musicals


 Il-lustració d'Angel Costanze von Kitzing