25 de febrer de 2013

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Boris Ivanov