3 de març de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Lim Heng Swee