7 d’abril de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Thierry Poncelet